PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s’han de presentar en català o en castellà.

Els originals s’han de remetre en suport informàtic i en paper, per triplicat i degudament enquadernats, en format DIN A4, a doble espai i a una sola cara. L’extensió del treball no pot ser inferior a 150.000 espais ni superior a 200.000.

Els treballs s’han de presentar de forma anònima, acompanyats d’un sobre tancat en el qual ha de figurar el nom i els cognoms de la persona autora de la recerca, l’adreça postal i electrònica (si escau), i el telèfon de contacte. A la part exterior del sobre només s’ha de fer constar el títol del treball i un pseudònim de l’autor o autora.

Els originals s’han d’adreçar a la Fundació Cipriano García, PREMI ÁNGEL ROZAS 2018 a la Recerca en Ciències Socials, Via Laietana, 16, 08003 Barcelona.