Candidatures presentades en l'edició del 2011

 

1.- Que la empresa tingues representació sindical

Presentat per: Asunción Codina Rofes
Acció
Tasca realitzada en els darrers anys per aconseguir representació sindical a l’empresa.
Descripció acció
Com a conseqüència d’haver aconseguit la representació sindical a l’empresa, s’han assolit tot un seguit de millores en les condicions laborals: econòmiques, de categoria, en la prevenció de riscs, horaris, vacances, accés de més dones als carrecs més alts, etc.


2.- Projecte encofrat: construint especialistes en el subministrament de carn i peix

Presentat per: ASOCIACIÓ REINTEGRA
Acció
Eina de formació que fomenta la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, però aquest cop a favor de la figura masculina que es veu discriminada en aquest sector.
Descripció acció
Curs formatiu destinat als homes aturats, provinents del món de la construcció, per que adquireixin els coneixements necessaris per poder desenvolupar tasques de xarcuter o peixeter.


3.- Projecte Aurora: La igualtat d’oportunitats entre dones i homes al mercat laboral: el repte dels plans d’igualtat. Desenvolupat durant any 2009.

Presentat per: Equip Projecte Aurora: Sílvia Donoso López, Laura Lozano Pintor, Chari Portero Ronda, Lídia Sandalinas Félez, Carmen Trenas Martín.
Acció
Assessorament per a delegades i delegats per assolir la igualtat d'oportunitats, combatre la segregació i aconsseguir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió o vulnerabilitat
Descripció acció
Les accions d’assessorament previstes es van dur a terme de manera integrada i atenent a les necessitats de les treballadores i treballadors.
En primer lloc es va generar una base teòrica i tècnica comuna per a totes les persones de l’equip del projecte, per tal de conèixer l’estat de la qüestió i establir un abordatge de la temàtica pròpia del projecte (combinació de l’aproximació sindical i tècnica amb enfocament de gènere).
En segon lloc es van facilitar instruments a les delegades i els delegats que els permetessin tenir un bon coneixement sobre els Plans d’Igualtat i possibilitar la recollida de tota la informació per a la seva posterior sistematització.
En tercer lloc, es va fer una tasca de difusió del projecte i dels mecanismes del mateix.


4.- REVISTA DIGITAL DE LA SECRETARIA DE LA DONA “Engrescadora digital”

Presentat per:
FSC SECRETARIA DE LA DONA
Acció
Realització d’una revista digital cada quatre mesos, amb temàtica igualtat i gènere.
Primer número sobre violència de gènere.
Descripció acció
Tractament d’un tema concret, Anàlisi, cerca, estudi i aprofundiment en el mateix.
Compaginació i estructura.


5.- Escola de gènere

Presentat per:
“ Escola de Gènere” CCOO Vallès Occidental
Acció
Trobada de dones i homes sindicalistes de CCOO de la comarca del Vallès Occidental per tal de iniciar un camí de coneixements en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Descripció acció
Eina de debat, aprenentatge i difusió del concepte d’igualtat entre dones i homes i traslladar-ho tan a la acció sindical i a la ciutadania.


6.- Protocol d’Assetjament Sexual, moral (mobbing) o per raó de sexe a la feina

Presentat per: FULGENCIO CABALLERO FLORES – DELEGAT DE LA SEC. SINDICAL D’ACSA
Acció
Procés de negociació liderat pel comitè d’empresa de CCOO, amb la direcció de l’empresa ACSA.
Descripció acció
Protocol que defineix les pautes que permetin identificar una situació d’assetjament, mpral, sexual o per raó de sexe, amb la finalitat de redreçar una situació discriminatòria vetllant pels drets de la víctima.


7.- Creació de un Pla d’Igualtat per als empleats de Deutsche Bank S.A.E. que inclou mesures d’igualtat, conciliació, contractació, política salarial, formació, promoció i protocols contra l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.

Presentat per:
Secció Sindical COMFIA CCOO DEUTSCHE BANK SAE
Acció
Tasca realitzada durant dos anys per elaborar un pla d’igualtat, conciliació, contractació, política salarial, formació, promoció i protocols contra l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.
Descripció acció
Negociació de les mesures correctores de les polítiques salarials, conjugant les necessitats empresarials i els drets dels treballadors i treballadores, i posterior signatura del Pla d’Igualtat.


8.- GIRONA, LA ACAMPADA DE LA DIGNIDAD

Presentat per:
Federación de Actividades diversas de CCOO de Catalunya
Acció
Realització d’una acampada (juny-juliol 2010) a les portes de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Descripció acció
Acampada organitzada per defendre els llocs de treball d’unes quaranta treballadores de la neteja d’edificis i locals, injustament acomiadades. Es van portar a terme nombroses activitats de divulgació i reivindicació que van suscitar l’adhesió de la ciutadania. Després de 43 dies d’acampada es va aconseguir la readmisió de les treballadores i l’abonament dels salaris des•de el seu acomiadament.


9.- OKUPA’T DONES

Presentat per: COL•LECTIU DE CULTURA POPULAR
Acció
Eina per oferir prevenció, suport, formació professional i inclusió social i laboral, a dones en situació de major vulnerabilitat, amb atenció especial al col•lectiu d'immigrants.
Descripció acció
Aquest projecte contempla el disseny d’un itinerari professional individual per a cada dona. Aquest itinerari es fonamenta en la formació tècnicoprofessional juntament amb les tutories i la recerca activa de feina. Els oficis que s’han anat programant són: perruqueria i estètica, càtering i neteja.


10.- La negociació col•lectiva i els usos del temps.

Presentat per: PROGRAMA DE NOUS USOS SOCIALS DEL TEMPS
Acció
Metodologia participativa que promou la implicació, l’intercanvi i la comunicació entre les persones.
Descripció acció
El projecte es presenta en dues fases, l’una en format de Jornada i l’altre és el document elaborat a partir del debat de tots els participants. Aquestes dues eines, han de permetre en un futur, incidir en la implementació de mesures de Temps en els convenis col•lectius.


11.- Implementació de Plans d’Igualtat a les empreses per millorar les condicions de treball i eliminar les discriminacions vers les dones treballadores.

Presentat per:
UC CCOO BAIX LLOBREGAT: SECRETARIA DE LA DONA DE LA UNIÓ COMARCAL I DE FITEQA
Acció
Tasca realitzada per elaborar Plans d’Igualtat dins de les empreses i, eliminar discriminacions masclistes,
Descripció acció
Constitució de la Secretaria de la Dona del Sindicat Comarcal FITEQA del Baix. Treball de sensibilització amb les delegades i delegats de d’empreses de la Comarca en matèria d’Igualtat d’oportunitats. Assessorament per a l’elaboració de Plans d’Igualtat i per tractar els temes de violència.


12.- PROJECTE DONES I FEINES

Presentat per: PROJECTES D’OCUPACIÓ I IGUALTAT. CCOO BARCELONÈS. RESPONSABLE: ADRIANA SABATÉ
Acció
Tasca realitzada per tal de sensibilitzar a les dones joves del Barcelonès que cursen estudis als centres d’ensenyament mitjà, que s’han d’incorporar properament al mercat laboral, de que existeix discriminació envers les dones al mercat laboral.
Descripció acció
S’organitzen sessions formatives tan al mateixos centres d’ensenyament com a la seu central de CCOO. El projecte es difon directament als claustres dels centres d’ensenyament mitjà i a través del Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona (PEC).


13.- Llibres:
“La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible, 1897-1997”
“”Haissa. Història d’una tragèdia obrera en el tardofranquisme”
“Can Casacuberta. De fàbrica a biblioteca”

Presentat per: EMILI FERRANDO PUIG
Acció
Publicació de tres llibres per aprofundir en la memòria històrica obrera dels últims 150 anys i fer visible el paper de la dona treballadora en la història de Badalona.
Descripció acció
Investigació, entrevistes i relats de fets històrics concrets ocorreguts en el món de la indústria de Badalona.