Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral


EDICIÓ 2015

CANDIDATURES PRESENTADES


Candidatura 01Acció: Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts


Presenta:
Núria Ricart Ulldemolins, professora d’escultura i disseny urbà per Universitat de Barcelona


Descripció de l’acció:

El Grup Impulsor per a un Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts està constituït per unes 20 entitats i associacions ciutadanes per tal de recuperar la memòria invisible de les dones represaliades, la qual cosa constitueix un deute de la ciutat de Barcelona envers el reconeixement de la seva història. És la societat civil la que inicia el procés de recuperació d’aquesta memòria escapçada: familiars d’expresses, entitats i associacions de dins i fora del districte, grups de recerca de l’àmbit acadèmic, etc.  Ciutadans i ciutadanes immersos en un procés obert i col·laboratiu, que ha servit per restituir una part de la memòria col·lectiva de la ciutat i que ha resultat en exposicions, taules rodones, obres de teatre, publicacions i l’establiment d’un espai memorial desenvolupat per l’Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya (ACMe) i allotjat a presodelescorts.org.Més informació
Candidatura 02Acció:
SEGON PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Presenta: Mercedes Paredes Durán, responsable de Plans d’Igualtat de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Catalunya

Descripció de l’acció:

  • La comissió tècnica ha estat una innovació en la forma de treballar l’elaboració del pla d’igualtat, atès que ha estat el veritable impulsor del seu desenvolupament.
  • Totes les parts formants d’aquest grup tècnic han treballat per l’objectiu comú d’implementar la igualtat real i efectiva a l’ajuntament de Barcelona, mitjançant metodologia i  criteris tècnics.
  • La comissió tècnica va ser creada per la comissió de seguiment del 1er Pla d’Igualtat, i ha estat dotada d’una regulació i reglamentació suficients que ha permès la pressa de decisions.
  • Cadascuna de les part ha tingut accés a tota la informació necessària, en totes les fases d’elaboració del 2n Pla d’Igualtat.
  • S’ha fomentat (en tot moment i per totes les persones membres)t el diàleg, el debat i la participació en un marc de total transparència i confiança.
  • L’implicació de totes les parts ha estat intensa i primordial per assolir la consecució del 2n Pla d’igualtat

 


Més informació:

 Candidatura 03Acció:
Programa d’activitats del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones per la igualtat de gènere i d’oportunitats i contra la violència de gènere.

Presenta: Mª José Puyalto Franco professora degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

Descripció de l’acció:

Els objectius del Centre són:

Sensibilitzar la comunitat universitària lleidatana sobre la situació de desequilibri existent en les relacions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a partir de la defensa i promoció dels drets de les dones i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de sexe.

Promocionar la recerca en gènere i la difusió del coneixement sobre les dones i elaborat per les dones.

Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques universitàries (docents, d’investigació i de gestió).

Contribuir a la formació de professionals que incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat professional i en la seva vida personal, per tal que contribueixin a la transformació de la realitat per a apropar-nos a una societat més justa i igualitària.

El pla de treball del Centre s’estructura entorn els cursos acadèmics (setembre - juliol), en dos quadrimestres.Més informació

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/candidatura03_Centre Dolors Piera.pdf

www.youtube.com/dolorspiera

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/
Candidatura 04


Acció: Títol oficial Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Presenta: Raquel de Haro González Responsable de Política Social i Drets de Ciutadania, Secretaria Política Territorial i Barcelonès


Descripció de l’acció:

L'Institut  Can Vilumara, de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, ha posat en marxa, en una prova pilot, una nova formació pionera a Catalunya i a la resta de l'Estat que consisteix en la proposta d'un Cicle Formatiu de Grau Superior que donarà pas a un Títol oficial Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.  Competència professional : Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

Àmbits professionals:  Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d’igualtat i centres comunitaris, entre d’altres.

Ocupacions i llocs de treball:

 • Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. • Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes. • Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.Més informació

Candidatura 05Acció: Escola de Formació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya


Presenta:
Núria Benito Puig, sindicalista de CCOO


Descripció de l’acció:

L’Escola de Formació Sindical és l’eina que s’ha dotat Comissions Obreres per dissenyar, planificar i impartir la formació amb contingut

sindical. Entre la seva oferta formativa amplia, un dels eixos principals que ha apostat ha estat la de la Igualtat de Gènere, per tal de conscienciar al seu actiu sindical per a eradicar la profunda i persistent discriminació de gènere en el món

del treball.

Malgrat la incorporació massiva de les dones al món del treball, la igualtat entre dones i homes encara no és realitat. El treball de les dones contínua caracteritzat per treball a temps parcial, no regulat, desprotegit, temporal, mal pagat i amb pitjors salaris per igual treball.

Amb la formació a les dones i homes sindicalistes de CCOO que mitjançant l’Escola Sindical, ajuda a integrar una perspectiva de gènere i així, poder fer front al repte que planteja la igualtat de gènere i a efectuar canvis als sindicats, en el treball i en les nostres pròpies consciències i relacions.Més informació:

 
Candidatura 06


Acció:
Plan de Igualdad de l’empresa, Tunstall Televida

Presenta: Consuelo Espejo, treballadora de Tunstall Televida

Descripció de l’acció:


El pla recull tota una sèrie d’accions per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en selecció de personal, promoció professional, formació, retribucions, conciliació de la vida laboral i familiar, salut laboral i assetjament: sexual o per raó de sexe, psicològic o per raons polítiques o sindicals. A més s’estableixen totes les garanties per a les dones víctimes de violència de gènere i accions per la sensibilització i formació en igualtat per a tota la plantilla.

El pla d’igualtat, que abasta tot el territori de l’Estat, preveu una comissió de seguiment paritària a més de mecanismes d’avaluació per tal de garantir-ne l’efectivitat. Això ens permet vetllar per que el pla sigui un element viu, obert i dinàmic.Més informació:

http://www.boletinesoficiales.com/documentacion/convenio/documento/Resolucion-18-noviembre-2014-Direccion-General-Empleo-registra-publica-Plan-igualdad-Tunstall-Televida-UTE-GSR-Codigo-convenio-num-90100113112014,16925981/

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/candidatura06_1_plan de igualdad tanstull televida.pdf

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/candidatura06_2_plan de igualdad tanstull televida.pdf
Candidatura 07 (guanyadora)Acció:
Grup de treball de prevenció de riscos psicosocials de l'Hotel Colon de Barcelona derivats de l'organització del treball.


Presenta:
Loly Fernandez Carou, Responsable de Salud laboral de CCOO Catalunya. Coordinadora del Gabinet Higia - Salut i Treball-


Descripció de l’acció:

El departament de cambreres de pisos, departament feminitzat totalment, va identificar, entre d’altres, la necessitat d'intervenir en els mètodes de treball implantant la mesura de reunions departamentals. Aquestes reunions són espais d'informació, discussió i decisió en relació al funcionament quotidià i incidències d'un departament. Hi participen tant els comandaments com els treballadors dels diferents torns.

Les mesures proposades pels treballadors han afectat aspectes centrals del negoci i moltes d'elles han estat acceptades i s'han implantat en restaurant, pisos -llenceria-, neteja, recepció i cuina. De les 51 mesures proposades en les reunions celebrades fins ara, 26 han estat implantades, 12 posposades i 13 estan en procés d'implementació. En aquest procés, els delegats i delegades de prevenció han estat més visibles tant de cara a l'adreça (paper propositiu en les reunions del grup de treball de prevenció de riscos psicosocials) com als companys i companyes, a partir d'estar més a prop de la realitat de tots i totes les treballadores per recollir i portar les seves propostes i experiències a les reunions del grup de treball; en definitiva, per avançar en el nostre empoderament.

S’ha aconseguit implementar mesures que tenen una dimensió de gènere important, ja que han suposat: participació de les treballadores a l'hora de distribuir la feina, procés democràtic i participatiu per triar l'uniforme de treball i passar de la bata clàssica als pantalons, ... és una experiència on s'han empoderat les dones que treballen a aquesta empresa.Més informació

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/candidatura07_Hotel Colón_respuesta jefatura pisos lenceria.pdf

http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=59&pag=18&titulo=-Como-conseguir-que-la-participacion-de-los-trabajadores-sea-un-hecho-
Candidatura 08Acció:
II Plan de Igualdad negociado y firmado en Fraternidad Muprespa.


Presenta:
Raquel Molina Serrano, comisión de Igualdad. Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa


Descripció de l’acció:

El 2011, es va posar en marxa el I Pla d'Igualtat de Fraternidad-Muprespa, en el marc d'actuació de la Mútua en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per al període 2011-2013.

Finalitzada la seva vigència i un cop implantades majoritàriament totes les seves accions, s'ha entès necessari, elaborar un nou Pla, que doni continuïtat al primer i determini novament quins hauran de ser els eixos estratègics d'actuació, els objectius a aconseguir i les accions a desenvolupar en matèria d'igualtat, durant el període 2015-2017.

Es manté i renova d'aquesta manera el compromís de la Direcció de la Mútua d'establir i desenvolupar accions d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, complint el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, LOIEMH, i el Conveni Col·lectiu General d'àmbit estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, (2012-2015), comptant per a això amb la representació dels treballadors i treballadores de la Mútua a través de la Comissió d'Igualtat de Fraternidad-Muprespa.Més informació